Estraden

I styrelsen har vi sedan en tid fört samtal om tillgänglighet och möjligheter till en mer flexibel estrad. Inga beslut är fattade i frågan, men styrelsen bedömer att det är en fråga som vi förr eller senare behöver ta i, och därför behöver beredas väl.
 
För ett antal år sedan hade vi bl.a. hjälp av en arkitekt som arbetade med frågan, men ingen av de lösningar som då kom fram ansågs vara möjliga att genomföra varför frågan varit vilande en tid.
 
Frågan fick ny aktualitet då vi sedan en tid tillbaka har medlemmar som kommer till gudstjänst i permobil och antalet rollatorer ökat.  Under hösten började därför några att skissa på ett förslag som sedan presenterades i samband med årsmötet i år 2020. En hel del synpunkter kom in och vi har också noterat att detta är en fråga som engagerar på olika sätt, allt ifrån stor tveksamhet och frågetecken till varför vi över huvud taget ska göra något, till stor entusiasm hos de som undrar varför det inte är gjort tidigare. 
 
Men majoriteten, som vi hittills bedömt det, har varit positiva till att vilja fundera vidare mer konkret kring frågan för att se vad vi kan göra.
 
I bearbetningen, tillsammans med de synpunkter som kommit in, tog Pär Oscarsson fram ett helt nytt förslag som presenterades för styrelsen vid sammanträdet i maj. Förslaget ansågs vara tillräckligt intressant för att, på det sätt som går i rådande tider, presenteras för församlingen så att fler ska kunna bli delaktiga i processen och att ett eventuellt slutförslag blir så bra om möjligt.
 
Med anledning av detta har pastorn, som under de senaste månaderna jobbat med att göra filmer, fått i uppdrag av styrelsen att motivera varför vi vill göra detta och samtidigt presentera det förslag som nu ligger på bordet.
 
Syftet är att så många som möjligt ska få möjlighet att se och reagera på förslaget som behöver bearbetas ytterligare. Först därefter kan styrelsen besluta om att  lägga fram ett skarpt förslag på ett församlingsmöte för ett eventuellt beslut i någon riktning.
 
Vi hoppas att detta kan vara ett sätt att bredda demokratin och att vi här ska kunna följa en process som kan leda till ett förslag som man kan ta ställning till. Åter igen, inga beslut är fattade, utan det handlar om att ett eventuellt förslag som läggs fram behöver vara väl underbyggt och genomtänkt. I det arbetet vill styrelsen ta hjälp av församlingen.
 
Här kan du se första filmen om motiveringen och själva grundförslaget genom att klicka här.
 
Tanken är att det ska komma fler små filmer där de förlag som kommit in presenteras.
 
Här kommer ytterligare en film som utvecklar tankar kring de idéer som finns kring estraden. Klicka här.
 
Synpunkter, frågor och idéer fortsätter att komma in rörande estraden.
Här kan du se ytterligare en film som berör frågan. Klicka här.
 
Det kanske är möjligt att det finns någon som sitter på en helt annan och mycket bättre lösning?